تابلوی فرمان پست ۲۳۰ کیلوولت-قسمت اول

تمام قطع و وصل کلیدهای فشار قوی، راه اندازی و بارگیری‌ها از اتاق فرمان بر روی command فرمان صورت می‌گیرد. برای این منظور هر یک از کلیدهای فشار قوی، سکسیونر‌ها و بریکر‌ها بر روی command فرمان دارای یک کلید به نام کلید فرمان می‌باشند. این کلید‌ها معمولاً در محل اصلی کلید‌ها مطابق نقشه مدار الکتریکی بر روی تابلوی فرمان نصب می‌گردند.
همانگونه که می‌دانیم تمام قطع و وصل کلیدهای فشار قوی، راه اندازی و بارگیری‌ها از اتاق فرمان بر روی command فرمان صورت می‌گیرد. برای این منظور هر یک از کلیدهای فشار قوی، سکسیونر‌ها و بریکر‌ها بر روی command فرمان دارای یک کلید به نام کلید فرمان می‌باشند. این کلید‌ها معمولاً در محل اصلی کلید‌ها مطابق نقشه مدار الکتریکی بر روی تابلوی فرمان نصب می‌گردند.
کلیدهای فرمان ضمن اینکه باعث قطع و وصل سکسیونر‌ها و بریکر‌ها از اتاق فرمان می‌شود باید بوسیله‌ای وضعیت قرار گرفتن کلیدهای فشار قوی را نیز در اتاق فرمان مشخص می‌کند و اپراتور را از وضعیت حقیقی کلید آگاه می‌سازد. بدین صورت که اگر کلید فرمان بریکر در حالت وصل باشد، اما بریکر موجود در پست درحالت قطع باشد کلید فرمان مزبور بصورت فلاش عدم تطبیق وضعیت کلید را می‌رساند، بدین منظور در تابلوی فرمان همراه با کلید فرمان نشان دهنده هایی که معرف وضعیت کلید می‌باشد نصب می‌گردد.
تابلوهای فرمان علاوه بر کلیدهای فرمان مجهز به وسایل اندازه گیری نظیر آمپرمتر، ولتمتر، واتمتر، وارمتر، فرکانس سنج نیز می‌باشند تا همواره اپراتور در جریان بار خطوط و مقدار مصرف فیدرهای خروجی باشد لازم به ذکر می‌باشد که برروی تابلوی فرمان رله‌ای موجود است بنام فیوز فیلر که هرگاه خروجی CVT ولتاژ صفر شود (ولتمتر ولتاژ صفر را نشان دهد) رله فیوز فیلر پرچم انداخته و نشان می‌دهد که مدار سنجش دارای عیب می‌باشد.برای فرمان وصل هر بریکر از اتاق فرمان ابتدا باید در بریکر مورد نظر شرایط سنکرون برقرار گردد تا شرایط سنکرون برقرار نگردد بریکر فرمان وصل نخواهد گرفت لازم به ذکر می‌باشد که شرایط سنکرون توسط شاسی به رنگ سفید به نام SYN CALLING انجام می‌شود.
اما شرایط سنکرون به قرار زیر می‌باشد:
۱. ولتاژ دو سر بریکر
۲. فرکانس شبکه
۳. اختلاف فاز
اگر موارد فوق که شرایط سنکرون می‌باشد برقرار نباشد بریکر فرمان وصل نمی‌گیرد.

منبع: برق نیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.