انواع رله ها؟

رله

هدف اصلی توزیع انرژی الکتریکی تحویل برق به مصرف کننده منطقی و تامین خدمات با کیفیتی بالا براق مشترکین است به ویژه توزیع کننده باید تا حد امکان از بروز خطاها جلوگیری نموده، تعداد آنها را کاهش داده و با محدود کردن عوارض خطا، میزان زمان قطع را به حداقل برساند. برای پاسخگویی به این نیازهای روزافزون است که از حدود سی سال گذشته استفاده از رله های الکترواستاتیک معمول شده، این رله ها بدلایل زیر نسبت به رله های الکترومکانیکی سنتی برتری دارند:-مصرف بسیار کم قدرت در مدارهای اندازه گیری- آستانه برگشت DROP OUT به حالت عادی بسیار بالا- آستانه عملکرد پایدار و تنظیمات زمانی ثابت- امکان فیلتر نمودن- قابلیت اطمینان مناسب- حجم کوچک- عملکرد مطمئن تر با وجود اشباع در ترانسفورماتور جریان-امکان ساخت رله برای شرایط جوی نامناسب. با وجود مزایای بالا، این رله ها کلا وابسته به منابع تغذیه کمکی می باشند. قطع منابع تغذیه وسایل حفاظتی را کاملا از کار انداخته و می تواند منجر به عوارض جدی برای تجهیزات و قطع تحویل انرژی گردد. این مشکل به خصوص در مورد مراکزی که بنحو روز افزونی بطور خودکار بدون اپراتور عمل می کنند. مشهود است. برای رفع این مشکلات   سازندگان مختلف در پی تکامل و ساخت نسل جدیتی از رله های الکترواستاتیکی که بی نیاز از منبع تغذیه کمکی باشد برآمده اند. یکی از این سازندگان کارخانه DMR است که بر مبنای مشخصات فنی شرکت برق فرانسه EDF نسل جدیدی از این رله ها را طراحی کرده و پس از آزمایشات لازم اکنون حدود ده سال است که در شبکه فرانسه آنها را بکار گرفته است.

 

رله و حفاظت سیستمها

رله دیفرنسیال: برای حفاظت سیمهای کوتاه، مثلاً در داخل نیروگاه و یا پست ترانسفورماتور ها به علت کوچک بودن امپدانس آن نمی توان از رلـــه دیستانس استفاده کرد. لذا در این گونه مواقع بیشتر از رله دیفرانسیال استفاده می شود. رله دیفرنسیال بر اساس مقایسه جریانها(تراز جریانی)کار می کند و بدینوسیله جـریان در ابتداء و انتهای وسیله کـه باید حفاظت شود سنجیده شده و با هم مقایسه می شود. این تفاوت جریان در دو طرف محدوده حفاظت شده اغلب در اثر اتصال کوتاه یا اتصال زمین و … بـوجـود می آید.در صورتی که قبل از اتصالی شدن مسلماً جریانهای دو طرف با هم برابر هستند.این ترانسفـورماتورهای جـریان بـاید دارای جـریان زکوندر برابر(معمولاً۵آمپر) و منحنی مغناطیسی برابر باشند و طوری مخالف یکدیگر بسته شوند که در حالت عــــادی و نرمال،جریانهای زکوندر همدیگر را خنثی کرده و رله بدون جریان باشد. اگر این برابری جــریان در دو طــرف محـــدوده حفاظت شده در اثر یک اتصالی از بین برود،تفاوت جریانهای دو ترانسفورماتور جریان از مدار رله عبور کرده و باعث تحریک آن می شود که مستقیم یا غیر مستقیم سبب قطع کلید شبکه می گردد. رله دیفرنسیال فقط محـــدوده داخل خود را محافظت می نماید و از این جهت از آن بیشتر برای حفاظت ترانسفورماتورها،ؤنراتورها و موتورهای فشار قوی و شین ها استفاده می شود وچون از اول و انتهای محـدوده حفاظت شده باید سیم های سنجش به محل رله کشیده شود،لذا این روش در حفاظت سیمهای انتقال انرژی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای رله دیفرنسیال معمولاً از یک رله جریانی (رله آمپریک) ســــاده استفاده می شود و جریانی که رله را بکار می اندازد برابر با تفاوت جریانهای زکوندر ترانسفورماتور  میباشد . ولی از آنجا که منحنی مغناطیسی ترانسفورماتورهای جـریان دو طرف محـــدوده حفاظت شدهمخصوصاً در موقع عبور جریان اتصال کوتاه که خیلی بزرگتر از جـــــریان نامی ترانسفورماتور جریان می باشد با هم برابر نیستند،اغلب اتفاق می افتد که رله دیفرنسیال در اثر اتصــال کوتاه خارج از محدوده حفاظت شده عمل نماید . برای رفع این عیب باید رله دیفرنسیال در مقابل هر خطایی که در خــارج از محدوده حفاظت شده اتفاق می افتد بی اعتنا باشد.این گونه رله دیفرنسیال را رله دیفرنسیال پایدار می نامیم. برای تعیین اتصال دو فاز داخلی و حفاظت ژنراتور در مقابل اثرات نا مطلوب آن از همه مناسبتر رله دیفرنسیال می باشد.رلــــه دیفرنسیال را نباید خیلی دقیق تنظیم نمود،زیرا دقت زیاد باعث قطع بی موقع رله می شود.از این جهت رله دیفرنسیال عادی را معمولا ًطوری تنظیم می کنند که اگــر تفاوت جـــریان برابر با ۱۰تا۲۰ درصدجریان نامی شد، رله عمل نماید.در صورتیکه نخواسته باشیم دقت و حساسیت رله دیفرنسیال را کوچک کنیم ،باید از رله دیفرنسیال پایدار استفاده کنیم. برای حفاظت اتصال دو فاز ژنراتوری که در حالت خیلی استثنائی سیم پیچــی استاتور آن بصـــورت مثلث بسته شده است ،باید سیم پیچــی زکوندر ترانسفورماتورهای یک طــرف ژنراتــور را نیز بصــورت مثلث وصــل کرد.زیــرا همانطور که می دانیم اولاً جریان در سیمهای خروجی ژنراتور۳ برابر جریان داخلی ژنراتور می باشد و در ثانی ایندو جریان نسبت به هم ۳۰ درجه اختلاف فاز دارند و چــون ترانسفورماتور های جریان یک طرف ژنراتور در شاخه مثلث قرار می گیرد،اگر نسبت تبدیل ترانسفورماتورها ۳ / باشــد و طرف زکوندر آن را بصورت اتصال مثلث ببندیم،جریانهای خروجی ترانسفـــورماتورهای جـــریان ۳ برابر بزرگ خواهد شد و در این صورت می توان از ۶ ترانسفورمـــاتور با نسبت تبدیل برابر استفاده کرد. در اتصـــال واحد ژنراتور ها (ژنراتور- ترانسفورماتور- شین)می توان فقط از یک رلـــه دیفرنسیال استفاده کرد و آنرا طوری بست که ژنراتور و ترانسفورماتور هر دو در مقــابل اتصال دو فاز حفاظت شوند.در این حالت باید نسبت تبــــــدیل ترانسفورماتورها را نیز در نظر گرفت و در ضمن نوع اتصال ترانسفورماتورقدرت در انتخاب ترانسفــــورماتورهای جریان موثر می باشد. اتصال کوتاه در استاتور ژنراتور در مرحله های ابتدایی و اولیـــــه سبب خراب شدن حلقه ای می شود که اتصالی شده ولی اگر این اتصالی به فوریت قطع نگردد حتــی سبب خراب شدن و سوزاندن آهن دندانه های استاتور نیز می گردد.از این جهت رلــــــه دیفرنسیال که برای حفاظت ژنراتور بکار برده می شود سبب قطع کلید دیژنگتور ژنراتور نیز می شود و در سیستم واحد (ژنراتور-ترانسفورماتور-شین)سبب قطع کلید ترانسفورماتور و یا اگــر دو کلید موجود باشد سبب قطع کلید ژنراتور و کلید ترانسفورماتور خواهد شد.در ضـــمن رله دیفرنسیال در موقع عمل کردن باعث برداشت مدار تحریک شده و دستگاه جرقـــــــه خاموش کن رانیز بکار می اندازد. در صورتیکه در اتصال واحد ژنراتور از دو رلــه دیفرنسیال استفاده شده باشد فقط رله دیفرنسیال ژنراتور بر روی دستگاه جرقه خاموش کن کار می کند.در بعضی مواقع شـاید بهتر باشد کــه رله دیفرنسیـال حتی بـر روی دستگاه های ترمز کننده توربین نیز موثر واقع شود. همچنین برای نشان دادن اتصال زمین در ژنراتور می توان از مـدار رلـه دیفرنسیال نیز استفاده کرد، بطوری که رله اتصال زمین بین نقطه صفر رلـه دیفرنسیـال و نقطه اتصال ستـاره ترانسفورماتور جریـان بسته مـی شود و بـدینوسیله از بکار بردن ترانسفورمـاتور جریان اضافی جهت رله اتصال زمین صرفنظر می شود. طرز کار این رله که یک رله آمپریک است بقرار زیر است: اگر یک اتصـال بدنـه در ژنراتـور یـا اتصال زمین در کـابـل رابـط بیـن ژنـراتـور تــا ترانسفورماتور جریان اتفاق افتد ارز هر سه فاز،جریان اتصال زمین عبور می کند که از نـظـر قــدر مطلـق و فـاز بـا هم برابر هستـنـد لـذا این سه جریـان در سیـم پیچی زکـونـدر ترانسفورماتورها القاء شده و مجموع آنها از رله اتصال زمین می گذرد وبا زمین مدارش بسته می شود. در صورتیکه اتصال زمین بعد از ترانسفورماتور جریان (در شبکه یا در سیمهای هوایی) باشد، باز هم جریان اتصال زمین از محل اتصال شده عبور می کند،ولی منتخبه جریانـها در طرف زکوندر ترانسفورماتورهای جریان صفر یا نزدیک صـفر خواهد بود از این رو رله اتصال زمین بدون جریان می ماند.بعبارت دیگر می توان با سنجش جریان ،به محل اتصال زمین پی برد. البته لازمه اینگونه حفاظت سلکتیو و محلـی، موجود بودن جریان زمین کافی است و باید دقـت کرد که از بکـار افتـادن بیجـای رله توسط جریـان خطای ترانسفورماتور جریان،نیز جلوگیری شـود به همین منظـور نمی توان رلـه را خیلی حسـاس نمود. بـا در نظر گرفتـن تـلفـات مغناطیسـی ترانسـفورماتورهای جریان و نسبت تبدیـل ترانسـفورمـاتورهای جریـان بطوریـکه جریان نامی زکوندر ۵آمپر شود، بـاید جریان پریمر زمین در حدود۲% جریان نامی پریمر ترانسفورماتور جریان باشد تا رله جواب دهد. در بیشتر اوقات ژنراتور شبکه ای را تغذیه می کند که دارای جریان کاپاسیـتـو زیـاد و یا جریـان باقیمـانده زیاد می بـاشد و می توان از این جریانها برای بکار انداختن رله استفاده کرد.البته در این حـالت وقتـی که اتصالی بین۵۰%به پائین سیم پیچی ژنراتور اتفاق افتد ، چون ولتاژ جابجـایی کوچک مـی شود از جریان کاپاسیتیو نیز کـاسته می شود.

  معمولا ًدر صورتیـکه شبکه خاموش باشد ، جریان باقیمانده زمیـن خیلی کـم و در ضمن نسبـت تبدیل ترانسفورماتورهای جریان نیز در ژنراتورهای قوی بزرگتر است به این جهت جریانی که موقع اتصال زمین به رله می رسدآنقدر کم می شود که حتی رلـه قادر به قطع کردن مـدار در موقعی که اتصالی نزدیکیهای برن ژنراتور هم باشد ندارد. در این گونه موارد از یک سلف مخصوص به اسم سلف اتصال زمین استفاده می شود.سیم پیچی زکوندر این سلف بر روی مقاومت قابل تغـییری بسته شده اسـت و بـا بار گرفتن از آن در موقع اتصـال زمیـن ،می توان جریـان زمیـن را بطور قـابـل ملاحظه ای زیـاد کرد. در ضمن باید دقت کرد که جریـان اتصالی زمیـن از حد معینی تجاوز نکـند،زیرا زیادی جریان نیز باعث خسارت در محل اتصالی می شود.از این جهت بـاید بوسیله ای جریـان اتصال زمین را کنتـرل کرده و جریان لازم برای بکار افتادن رله را تولید کرد. از رله دیفرنسیال می توان برای حفاظت بعضی از خطوط انتقال انرژی بکار برده میشود و به دو دسته «طولی» برای سیم های ساده و«عرضی» برای سیمهای موازی تقسیم می- شود.این طــریقه حفاظت به جهت اینکه فقط خطای موجـود در محدوده خود را تعیین می- کند و نمی تواند حتی بعنوان رزرو،حفاظت قسمتهای دیگر شبکه را بعهده بگیرد نسبت به رله های دیگر مثل رله جــریان زیاد زمانی و رلـــه دیستانس در درجـــه دوم اهمیت قرار دارد.از این جهت هیچگاه سیمی را فقط با روش مقایسه حفاظت نمی کنند، بلکه همیشه این روش حفاظتی در کنار رله جریان زیاد زمانی و یا رله دیستانس در شبکه بکار برده می- شود. از این روش معمولاًموقعی استفاده می شــود که خواســته باشیم قطــعه سیم کوتاه یا شین اتصالی شده را در کمترین زمان ممکنه از شبکه خارج کنیم.

در ثانی ارزش این روش در حفاظت قطعه سیم کوتاه و یا رساناهای با مقاطع بزرگ می باشد،زیرا امپدانس چنین قطعه سیمی بقدری کوچک می شود که نمی توان برای حفاظت آن از رله دیستانس استفاده کرد. حدود امپدانس لازم برای استفاده از رله دیستانس از۰٫۱ اهم به بالاست ، در مقایسه طولی ممکن است جریان ها،ولتاژها ، و یا جهت جریان ها با هم مقایســــــــــه شوند.

امروزه با گستردگی شبکه های انتقال و توزیع نیروی الکتریکی و سیستم های تولید انرژی الکتریکی طبعا حفاظت از آنها از اهمیت ویژِهای برخوردار خواهد گردید .
قبلا اغلب رله های حفاظتی با تکنولوژی الکترومکانیکی ساخته می شدند وهنوز هم این رله ها در شبکه های الکتریکی مشغول به کار هستند مانند : رله های جریان زیاد و اتصال کوتاه – رله های ارت فالت – رله های دیستانس – رله های دیفرانسیل و ….

با ظهور علم الکترونیک تکنولوژی ساخت این رله ها تغییر یافت و رله های الکترونیک ساخته شدند واین  رله ها جای رله های مکانیکی را گرفتند .

طبعا این رله ها از لحاظ دقت،  ابعاد،  مصرف انرژی  و مهمتر این که ساخت تابع های پیچیده تر با این تکنولوژی ممکن تر میباشند ، دارای امتیازات بسیاری بودند .
مهمتر این که رله های حفاظتی که مهمترین قسمت یک سیستم الکتریکی هستند باید عناصر قابل اعتماد و با دقتی باشند . و رله های الکترونیکی دارای این امتیازات بودند .
تا این که تکنولوژی جدیدی ابداع شد !!!!

 با ورود میکروپروسسورها تکنولوژی ساخت رله های حفاظتی متحول شد . با توجه به توانایی های بالای میکروپروسسورها وقدرت برنامه ریزی آنها توانایی های کاربردی رله های حفاظتی نسل جدید نیز متحول گردید و فزونی یافت وتوانایی های زیر به آنها اضافه شدند : برنامه ریزی ساده این رله ها جهت کاربردهای متفاوت که رله های چند تابعی نسل جدید معمولا به یک پی ال سی نیز مجهز هستند . اتصال رله های حفاظتی به باس های اطلاعاتی وارسال و دریافت سیگنالهای آنالوگ مانند کمیت های الکتریکی وهمچنین اطلاعات مربوط به خطاها و تنظیم رله ها از طریق باسهای اطلاعاتی اتصال وبرنامه ریزی از طریق کامپیوترهای شخصی توسط نرم افزارهای کمپانی سازنده رله قدرت خطا یابی و چک کردن مدارات داخلی رله ها و ….

همانطوری که قبلا اشاره کردیم حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند را معرفی می کنیم .

Siemens  -Alstom  – ABB  – GE Power  – Schneider  – CEE  – Reyroll

به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند :

سرعت عملکرد : این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند .

حساسیت : این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد .

تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : این پارامتر نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی هستند هنگام وقوع خطا می باید قسمت معیوب به درستی تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم به کار خود ادامه دهد.

پایداری : این پارامتر به این باز میگردد که یک رله حفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهای خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد .

دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری :

الف) رله های جریانی : این رله ها بر اساس میزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها – جریان سیم نول – مجموع جبری جریانهای فازها است (رله های جریان زیاد – رله های ارت فالت و …. ) و حریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد ( رله های دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت )

ب) رله های ولتاژی : این رله ها بر اساس ولتاژ ورودی به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند ولتاژ فازها باشد (رله های اضافه یا کمبود ولتاژ و ….) و یا میتواند مجموع جبری چند ولتاژ باشد .

 رله تغییر مکان نقطه تلاقی بردارهای سه فاز

ج) رله های فرکانسی : این رله ها بر اساس فرکانس ولتاژ ورودی عمل میکند .

 رله های افزایش و کمبود فرکانس

د) رله های توانی : این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کنند .

ه) رله های جهتی : این رله ها از جنس رله های توانی هستند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ و جریان عمل میکنند مانند رله های اضافه جریان جهتی که در خطوط چند سوتغذیه رینگ و پارالل بکار می روند و یا رله های جهت توان که جهت پرهیز از موتوری شدن ژنراتور هنگام قطع کوپلینگ آن بکار میرود .

و) رله های امپدانسی : مانند رله های دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد فراوانی دارند .

ز) رله های وابسته به کمیت های فیزیکی : مانند حرارت

 فشار. سطح مایعات و …. مانند رله بوخ هلتس ترانسفورمرها

ح) رله های خاص : رله هایی هستند که برای منظورهای خاص به کار میروند مثلا رله تشخیص خطای بریکر – رله مونیتورینگ مدار تریپ بریکر – رله لاک اوت و …..

شرکت BENDER آلمان یکی از شرکت های معتبر در زمینه طراحی و ساخت رله های حفاظتی در سطح دنیا می باشد. امروزه رله های حفاظتی BENDER آلمان با حدود ۲۰۰۰ نوع رله حفاظتی فشار ضعیف رنج بسیار قابل توجه ای را در زمینه حفاظتهای مطرح شده در سیستم های الکتریکی فشار ضعیف پوشش می دهد.
این رله ها حفاظتی بر اساس استاندارد ها اروپائی و آمریکائی ساخته شده و با توجه به تنوع ولتاژ تغذیه و همچنین رنج عملکرد ، طیف وسیعی از نیازهای موجود در سیستم های الکتریک را مرتفع می کند. این رله های حفاظتی به دو صورت نمایشگر LCD و LED بوده و قابلیت اتصال به شبکه در این رله ها و همچنین بکارگیری استاندارد های معتبر در طراحی و ساخت از جمله مهمترین ویژگی های این محصولات می باشد.

از دیگر ویژگی های این سیستم ها دقت بسیار بالای این رله بوده که کاربرد آن را در سیستم ها با حساسیت و دقت بالا افزایش می دهد. بهره گیری از چندین عملکرد حفاظتی در یک رله ( که رله ها جدید  ارائه شده است) استفاده از این رله ها را از لحاظ اقتصادی نیز ( علاوه بر مزیت های فنی ) مقرون به صرفه می کند.

رله حرارتی ( بی متال)
دستگاههای الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد . یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی ، استفاده از رله حرارتی است .
رله حرارتی ، موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت می نماید . ساختمان این نوع رله از دو فلز که دارای ضریب انبساط طولی مختلف هستند تشکیل شده است . چون در اثر گرما تغییر طول این دو فلز متفاوت است ، لذا باعث می گردد که یک کنتاکت به طور معمول بسته ، باز گردد . گرمای مورد نظر در یک سیستم الکتریکی بر اثر عبور جریان بیش از حد مجاز بوجود می آید . رله های حرارتی قابل تنظیم بوده و در مقابل اضافه بار از ۱٫۰۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی ، موتور را قطع می کند.

رله حرارتی ( بی متال )

رله مغناطیسی

تعریف رله : رله ها وسایلی هستند که د رمدارهای الکتریکی قرار می گیرند . آنها خطاها را حس کرده و باعث قطع مدار می گردند .
رله مغناطیسی برای کنترل جریان اتصال کوتاه به کار می رود . اصول کار آن بر اساس پدیده الکترومغناطیس می باشد . این رله از یک هسته مغناطیسی که اطراف آن چندین دور سیم پیچیده شده است ، تشکیل می شود . عبور جریان اتصال کوتاه باعث مغناطیس شدن و جذب اهرم قطع می شود . بدیهی است که در جریان نامی دستگاه ، نیروی کشش مغناطیس برای جذب اهرم کافی نیست و رله مغناطیسی عمل نمی نماید.

رله های مغناطیسی معمولاً ، به همراه رله های حرارتی
در کلیدهای اتوماتیک ( محافظ ) مورد استفاده قرار می گیرند .

رله مغناطیسی

رله کنترل بار ـ مدل Olr

جایگزین بی متال

ـ قابلیت تحمل جریان راه اندازی با زمان قابل تنظیم

ـ رنجهای متنوع جریانی

ـ قابلیت تنظیم جریان مجاز

ـ قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع برای اضافه جریان

ـ محافظت در برابر جریانهای لحظه ای بیش از دو برابر مقدار تنظیمی

ـ دارای عملکرد قفل شونده و اتوماتیک

ـ قابلیت تنظیم زمان تاخیر راه اندازی ۵/۱ تا ۳۰ ثاینه

این دستگاه بمنظور کنترل جریان سه فاز خصوصا موتورهای سه فاز استفاده می شود. به هنگام راه اندازی و وصل

تغذیه دستگاه طی مدتی که قابل تنظیم است ، اضافه جریان (جریان راه اندازی) تشخیص داده نمی شود، پس از این

مدت، در صورت افزایش جریان از حد تنظیم شده زمانسنجی آغاز شده و پس از پایان مدت انتخاب شده رله خروجی

قطع می کند . در صورتیکه جریان بیش از دو برابر این حد افزایش یابد رله سریعا قطع می گردد. این رله در وضعیت قفل

شونده (با Reset) و اتوماتیک قابل استفاده است . در حالت اتوماتیک پس از قطع کردن رله اگر جریان کاهش یابد مجددا

رله وصل می شود . در حالت قفل شونده پس از کاهش جریان باید شستی RESET فشرده شود تا رله مجددا وصل
گردد.

رله کنترل بار ـ مدل Olm

جایگزین بی متال

مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد

دقیق و مطمئن در تمامی شرایط

عدم وابستگی به دمای محیط

بدون استهلاک مکانیکی

دارای رنجهای متنوع جریانی : ۱ تا ۵ ، ۴ تا ۱۰، ۶ تا ۱۵، ۱۲ تا ۳۰، ۲۴ تا ۶۰، و ۵ تا ۵۰ آمپر

قابلیت زمان تاخیر در قطع توسط دسته DELAY

قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS

داری دو حالت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک

داری دو سیگنال نمایشگر (حالت خطا ، وصل خروج

حفاظت و کنترل خطوط فشار قوی از راه دور

PLC Power Line Carrier

توضیح در رابطه PLC (در قسمت ارتباط با اینترنت به وسیله خطوط برق) :
در مکانی که شبکه مخابرات وجود ندارد با پستها چگونه ارتباط برقرار میشود؟
آیا شبکه های مخابراتی جوابگوِی نیازهای ارتباطی است ؟
آیا ارتباط تلفنی¢ میتوان داشت؟
آیا از این روش تلگراف و پست تصویری میتوان داشت؟
آیا وسایل شبکه را میتوان از راه دور کنترل کرد؟
توسعه منابع تولید وانتقال و توزیع انرژی نیاز مبرم به وجود یک شبکه مخابراتی بین نقاط کلیدی سیستم برق رسانی را به وجود آورده است.

شرح کار PLC
در سیستمهای PLC اطلاعات ارسالی به صورت Single Side-Band (SSB) مدوله شده و در پهنای باند Khz 4 ارسال میگردد.بسته به نوع کاربرد پهنای باند Khz 4 به کانالهای فرعی تقسیم شده و در هر کانال ، اطلاعات مربوط به یک سیگنال گنجانیده میشود.

کاربردهای مختلف سیگنالهای PLC

۱- ارتباط تلفنی : در شبکه های مخابراتی شرکتهای برق منطقه ای که شامل تعدادی مرکز تلفن در پستهای کلیدی ومهم شبکه فشارقوی می باشد.برای ارتباط میان مراکز تلفنی عمدتاً از کانال PLC استفاده میشود. همچنین از این کانال برای ارتباط تلفنی میان مشترکین با مراکز تلفنی که عمدتاً پستهای فاقد مرکز تلفنی اند استفاده میشود.
۲- تلگراف و پست تصویری : در شبکه های فشارقوی میتوان جهت اعمال مدیریت عملیاتی مناسب از دورنویسها استفاده نمود. سرعت ارسال معمولاً بین ۵۰الی ۷۹ Bd بوده ، در پست تصویری بالاتر است.
۳- کنترل و نشاندهی از راه دور : در شبکه های فشارقوی پیچیده ، کنترل ودیسپاچینگ شبکه ، حلقه بسته ای را تشکیل می دهد که در آن وضعیت دستگاههای بسیاری از نقاط مختلف و دور از هم در شبکه در یک مرکز مشخص میشود.
۴- حفاظت از راه دور : حفاظت در مقابل اتصال کوتاه، بوسیله رفع آن با بی برق کردن خط معیوب توسط دستگاههای تشخیص اتصال کوتاه رله های حفاظتی امکان پذیر است. برای انجام اینکار و در اسرع وقت و در عین حال برای پیشگیری از قطع شدن سایر کلیدها و رله های مربوط به شبکه برقراری یک مسیر ارتباط علائم حفاظتی ما بین رله های حفاظتی ضروری است.
این سیستم برای ارتباط دو طرفه میان دو پست A,B یک زوج فرستنده و گیرنده در هر کدام از پستها قرار می گیرد.و چون دستگاههای فرستنده و گیرنده PLC را نمی توان مستقیماً به خط فشار قوی وصل کرد.به همین خاطر به تجهیزات واسطه ای نیاز است تا هم سیگنال فرکانس بالای PLC را به خط کوپل نموده و هم مانع از اتصال مستقیم ولتاژ بالا به دستگاههای حساس PLC بشوند به همین خاطراز خازنهای کوپلاژ استفاده می شود.که با افزایش فرکانس به طور اتصال کوتا عمل می کنند و در فرکانسهای بالا به صورت اتصال باز در می آیند.معمولاً خازنهای کوپلاژ بین ۲۰۰۰pf تا ۱۰۰۰pf انتخاب می شوند.
:salar (7): در پستهای فشار قوی برای اندازه گیری ولتاژ و جریان خط از تقسیم کننده های ولتاژ خازنی به نام CVT استفاده می شود لذا از آنها می توان جهت خازن جدا کننده Ccoupl استفاده کرد.برای اینکه تلفات خط کم شود باید حداکثر توان فرستنده به خط کوپله شده و توان برگشتی به حداقل خود برسد.وسیله ای که جهت تطبیق امپدانس به کار می رود جعبه یا واحد تطبیق امپدانس نامیده می شود و با علامت اختصاری LMU (Line Matching Unit) نشان داده می شود.
برای اینکه سیگنال ارسالی توسط PLC به خطوط دیگر انتشار پیدا نکند باید با قرار دادن مداری بر سر راه نشتی مانع از راه یابی آن به مسیر ناخواسته شویم به عبارت دیگر در مقابل فرکانسهای بالای PLC مقاومت زیاد از خود نشان دهد. و در مقابل سیگنال فشارقوی ۵۰ هرتز همانند یک اتصال کوتاه عمل کند با توجه به این دو خصوصیت عنوان شده به نظر می رسد استفاده از دو سلف سری با خط انتقال در پستهای A,B را حل می کند.زیرا امپدانس سلفی XL=2∏FL با فرکانس رابطه مستقیم دارد. که به آنها Line trap نیز گفته می شود.
اما استفاده از یک سلف سری با خط انتقال مطلوب نمی باشد. چون با خازنهاى معادل ترانسفورماتورهاى موجود درپست بصورت سرى قرار گرفته و جنانچه اندر کتانس L و سوسپنانس خازنهاى معادل ترانسفورماتورهاى پست(C) به گونه اى باشند که فرکانس رزونانس با تشدید مجموع سری این دو یعنی F=1/2∏√LC معادل فرکانس کار دستگاه PLC شود. در این فرکانس مدار اتصال کوتاه بوده و در نتیجه نقطه سیگنال PLC به خط انتقال از دید سیگنال PLC زمین شده و تمام سیگنال از دست می رود. به خاطر رفع این عیب از یک مقاومت اهمی بالا با سلف سری شده است .
استفاده تلفات خط زیاد خواهد شد.

نیرو آفرینان پاسارگاد، فروش و خدمات دیزل ژنراتور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.