اتصال ارت و نول به یکدیگر

در اکثر ساختمان ها ارت و نول به یکدیگر وصل می شوند.
بدین صورت:

 • اسکلت ساختمان از طریق ریشه ستون ها در بتن که بهتر از رس رطوبت را حفظ می کند به ارت وصل هست(اصلا خودش به مثابه یک چاه عمل می کند. در هر ساختمان به تعداد ستون ها چاه ارت دارید)
 • در ترانس ها بدنه به ارت و ارت به نول در اولین نقطه ورود برق به پروژه بدنه ترانس ها روی اسکلت فلزی ساختمان قرار می گیرد.
 • در تابلوهای فشارقوی بدنه به ارت و بدنه روی فریم فلزی که به اسکلت ساختمان وبه ارت ساختمان وصل است اتصال دارد.
 • در تابلوهای فشارضعیف به همین ترتیب بدنه به ارت وبه اسکلت ساختمان تمام بخش های فلزی اتاق تابلوها واتاق ترانس به ارت وصل می شود.
 • کلیه پریزها وبدنه تجهیزات به ارت وصل می شوند.
 • برقگیرها از طریق اتصال به اسکلت فلزی ساختمان روی دست اندازهای پشت بام ودر بیشتر مواقع از طریق نما به ارت وصل می شود.
 • بدنه آسانسورها به ارت تابلوی آسانسور وهمچنین از طریق اتصال ریل ها به اسکلت ساختمان ودر نتیجه به ارت وصل هستند.
 • کلیه لوله ها و قطعات فلزی از طریق ساپورت ها به اسکلت ساختمان ودر نتیجه به ارت وصل هستند.
 • حال در آیین نامه های ما ذکر می شود چاه ارت فشارقوی وفشار ضعیف وآسانسور و فشارخیلی ضعیف وبرقگیر از یکدیگر جدا باشد.
 • الکترون ها که طبق آیین نامه ما عمل نمی کنند. آن ها کم مقاومت ترین مسیر را تا زمین انتخاب می کنند واین یک قانون تغییر ناپذیر است.
 • ملاحظه می شود که خارج از اینکه آیین نامه ها چه می گویند همه ی این اتصالات عملا برقرار است.
 • برای حصول اطمینان از برقراری اتصال کامل الکتریکی کافیست از اتصال بدنه کلیه لوازم فلزی به اسکلت ساختمان مطمئن شوید. واگر پس از اندازه گیری ارت اسکلت فلزی ساختمان مقاومت بالا بود(که احتمالش کم است) از چاه کمکی استفاده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.