45-110 کاوا

نمایش یک نتیجه

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۵۰ کاوا

توان - کاوا50
مدل موتور1103A-33TG1

توان - کاوا53
مدل موتور4BT3.3G3

توان-کاوا60
مدل موتورS3.8G7

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۷۲ کاوا

توان - کاوا72
مدل موتور1104A-44TG1

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۸۷ کاوا

توان - کاوا90
مدل موتور1104A-44TG2

توان - کاوا95
مدل موتورTAD 530 GE

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰ کاوا

توان - کاوا110
مدل موتور1104C-44TAG2

توان - کاوا110
موتور6BTA5.9-G5

توان - کاوا110
مدل موتورTAD 531 GE