این نمودار تخمین مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر اساس اندازه ژنراتور و میزان توان ژنراتور است .  این جدول به عنوان میزان سوخت دیزل ژنراتور در طول عمل می باشد و کاملا دقیق نیست.
باید توجه کرد که عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند که منجر به افزایش یا کاهش مقدار سوخت مصرفی شود.

روز = ۲۴ ساعت
هفته = ۲۴ * ۷
ماه = ۲۴ * ۷ * ۴٫۳ هفته یا ۳۰ روز در ماه.

(kVA)(kW)بار ۲۵% – لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۲۵۳۳۸۲۱۶۳۷
۳۸۳۰۵۱۱۷۷۸۶۳۵۴۹
۵۰۴۰۶۱۴۴۱۰۱۷۴۳۷۰
۷۵۶۰۷۱۶۳۱۱۴۲۴۹۱۴
۹۴۷۵۹۲۱۹۱۵۲۳۶۵۵۵
۱۲۵۱۰۰۱۰۲۳۴۱۶۵۲۷۰۹۹
۱۵۶۱۲۵۱۲۲۸۰۱۹۶۹۸۴۶۳
۱۶۸۱۳۵۱۲۲۹۹۲۰۹۴۹۰۱۲
۱۸۸۱۵۰۱۴۳۲۵۲۲۸۷۹۸۳۲
۲۱۹۱۷۵۱۵۳۷۰۲۶۰۴۱۱۱۹۶
۲۵۰۲۰۰۱۸۴۲۷۲۹۸۶۱۲۸۳۳
۲۸۸۲۳۰۲۰۴۸۰۳۳۶۴۱۴۴۷۴
۳۱۳۲۵۰۲۲۵۱۸۳۶۲۱۱۵۵۶۶
۳۷۵۳۰۰۲۶۶۱۶۴۳۱۷۱۸۵۶۷
۴۳۸۳۵۰۳۰۷۱۸۵۰۱۶۲۱۵۷۲
۵۰۰۴۰۰۳۴۸۰۹۵۶۵۱۲۴۳۰۲
۶۲۵۵۰۰۴۲۹۹۸۶۹۸۵۳۰۰۳۶
۷۵۰۶۰۰۵۰۱۱۹۸۸۳۸۴۳۶۰۴۶
۹۳۸۷۵۰۶۲۱۴۷۸۱۰۳۵۰۴۴۵۱۰
۱۲۵۰۱۰۰۰۸۲۱۹۵۸۱۳۷۱۸۵۸۹۸۳
۱۵۶۳۱۲۵۰۱۰۲۲۴۴۲۱۷۰۸۲۷۳۴۵۷
۱۸۷۵۱۵۰۰۱۲۲۲۹۲۲۲۰۴۵۰۸۷۹۲۷
۲۱۸۸۱۷۵۰۱۴۲۳۴۰۲۲۳۸۱۴۱۰۲۴۰۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۱۶۲۳۸۸۲۲۷۱۷۸۱۱۶۸۷۴
۲۸۱۲۲۲۵۰۱۸۲۴۳۶۲۳۰۵۴۶۱۳۱۳۴۴
(kVA)(kW)بار ۵۰% – لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۳۸۳۵۷۱۲۴۵۷
۳۸۳۰۷۱۶۳۱۱۴۲۴۹۱۴
۵۰۴۰۹۲۰۸۱۴۵۹۶۲۸۲
۷۵۶۰۱۱۲۶۵۱۸۴۱۷۹۱۹
۹۴۷۵۱۳۳۱۰۲۱۵۸۹۲۸۴
۱۲۵۱۰۰۱۵۳۷۰۲۶۰۴۱۱۱۹۶
۱۵۶۱۲۵۱۹۴۵۴۳۱۷۵۱۳۶۵۳
۱۶۸۱۳۵۲۰۴۹۱۳۴۲۸۱۴۷۴۶
۱۸۸۱۵۰۲۲۵۳۷۳۷۴۶۱۶۱۱۰
۲۱۹۱۷۵۲۶۶۱۶۴۳۱۷۱۸۵۶۷
۲۵۰۲۰۰۲۹۶۹۹۴۸۹۱۲۱۰۲۴
۲۸۸۲۳۰۳۳۷۹۸۵۵۸۷۲۴۰۲۹
۳۱۳۲۵۰۳۶۸۶۲۶۰۳۳۲۵۹۴۲
۳۷۵۳۰۰۴۳۱۰۲۴۷۱۷۴۳۰۸۵۶
۴۳۸۳۵۰۵۰۱۱۸۷۸۳۲۰۳۵۷۷۰
۵۰۰۴۰۰۵۶۱۳۵۳۹۴۶۱۴۰۶۸۸
۶۲۵۵۰۰۷۰۱۶۷۸۱۱۷۴۸۵۰۵۱۶
۷۵۰۶۰۰۸۳۱۹۹۶۱۳۹۷۱۶۰۰۷۶
۹۳۸۷۵۰۱۰۴۲۴۸۷۱۷۳۹۹۷۴۸۲۱
۱۲۵۰۱۰۰۰۱۳۸۳۳۰۴۲۳۱۱۵۹۹۳۹۵
۱۵۶۳۱۲۵۰۱۷۱۴۱۰۹۲۸۷۶۶۱۲۳۷۰۱
۱۸۷۵۱۵۰۰۲۰۵۴۹۲۵۳۴۴۸۱۱۴۸۲۷۴
۲۱۸۸۱۷۵۰۲۳۹۵۷۳۴۴۰۱۳۶۱۷۲۵۸۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۲۷۳۶۵۵۱۴۵۸۵۱۱۹۷۱۵۳
۲۸۱۲۲۲۵۰۳۰۷۷۳۵۶۵۱۵۰۳۲۲۱۴۵۹
(kVA)(kW) بار ۷۵% – لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۵۱۱۷۸۲۴۳۵۴۹
۳۸۳۰۹۲۱۹۱۵۲۳۶۵۵۵
۵۰۴۰۱۲۲۹۱۲۰۳۴۸۷۳۹
۷۵۶۰۱۴۳۴۴۲۴۱۲۱۰۳۷۶
۹۴۷۵۱۷۴۱۶۲۹۲۲۱۲۵۶۱
۱۲۵۱۰۰۲۲۵۲۵۳۶۸۲۱۵۸۳۸
۱۵۶۱۲۵۲۷۶۴۳۴۵۱۰۱۹۳۸۸
۱۶۸۱۳۵۲۹۶۸۸۴۸۲۷۲۰۷۵۲
۱۸۸۱۵۰۳۲۷۶۴۵۳۳۴۲۲۹۳۷
۲۱۹۱۷۵۳۷۸۸۱۶۱۶۱۲۶۴۸۶
۲۵۰۲۰۰۴۲۹۹۸۶۹۸۵۳۰۰۳۶
۲۸۸۲۳۰۴۷۱۱۳۴۷۹۳۸۳۴۱۳۳
۳۱۳۲۵۰۵۱۱۲۳۲۸۶۳۷۳۷۱۳۹
۳۷۵۳۰۰۶۱۱۴۵۹۱۰۲۲۵۴۳۹۶۵
۴۳۸۳۵۰۷۱۱۶۹۷۱۱۸۷۷۵۱۰۶۴
۵۰۰۴۰۰۸۱۱۹۳۲۱۳۵۲۵۵۸۱۶۳
۶۲۵۵۰۰۱۰۰۲۳۹۷۱۶۷۶۴۷۲۰۸۸
۷۵۰۶۰۰۱۱۹۲۸۵۸۲۰۰۰۴۸۶۰۱۸
۹۳۸۷۵۰۱۴۹۳۵۶۵۲۴۹۵۶۱۰۷۳۱۴
۱۲۵۰۱۰۰۰۱۹۷۴۷۲۵۳۳۰۸۶۱۴۲۲۶۸
۱۵۶۳۱۲۵۰۲۴۶۵۸۹۷۴۱۲۷۸۱۷۷۴۹۴
۱۸۷۵۱۵۰۰۲۹۴۷۰۵۷۴۹۴۰۵۲۱۲۴۴۷
۲۱۸۸۱۷۵۰۳۴۳۸۲۲۹۵۷۶۰۰۲۴۷۶۷۳
۲۵۰۰۲۰۰۰۳۹۱۹۳۹۰۶۵۷۲۷۲۸۲۶۲۳
۲۸۱۲۲۲۵۰۴۴۰۱۰۵۶۱۷۳۹۱۸۳۱۷۸۴۹
(kVA)(kW)بار ۱۰۰% – لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۶۱۴۴۱۰۱۷۴۳۷۰
۳۸۳۰۱۱۲۶۵۱۸۴۱۷۹۱۹
۵۰۴۰۱۵۳۶۳۲۵۴۰۱۰۹۲۴
۷۵۶۰۱۸۴۳۵۳۰۴۷۱۳۱۰۹
۹۴۷۵۲۳۵۵۲۳۸۷۵۱۶۶۵۸
۱۲۵۱۰۰۲۸۶۷۳۴۶۹۹۲۰۲۰۸
۱۵۶۱۲۵۳۴۸۲۴۵۷۸۰۲۴۸۵۰
۱۶۸۱۳۵۳۷۸۸۸۶۲۲۲۲۶۷۶۲
۱۸۸۱۵۰۴۱۹۹۰۶۹۲۱۲۹۷۶۴
۲۱۹۱۷۵۴۸۱۱۵۳۸۰۶۷۳۴۶۷۸
۲۵۰۲۰۰۵۴۱۳۰۸۹۱۴۴۳۹۳۲۳
۲۸۸۲۳۰۶۳۱۵۰۴۱۰۵۴۲۴۵۳۳۰
۳۱۳۲۵۰۶۸۱۶۳۳۱۱۴۳۱۴۹۱۵۱
۳۷۵۳۰۰۸۱۱۹۵۰۱۳۶۵۳۵۸۷۱۱
۴۳۸۳۵۰۹۵۲۲۷۶۱۵۹۴۰۶۸۵۳۹
۵۰۰۴۰۰۱۰۸۲۵۹۳۱۸۱۶۳۷۸۰۹۹
۶۲۵۵۰۰۱۳۵۳۲۳۹۲۲۶۷۲۹۷۴۸۶
۷۵۰۶۰۰۱۶۲۳۸۸۲۲۷۱۷۸۱۱۶۸۷۴
۹۳۸۷۵۰۲۰۲۴۸۴۶۳۳۹۱۰۱۴۵۸۱۷
۱۲۵۰۱۰۰۰۲۶۹۶۴۴۹۴۵۱۵۲۱۹۴۱۵۲
۱۵۶۳۱۲۵۰۳۳۶۸۰۵۵۵۶۳۹۰۲۴۲۴۸۳
۱۸۷۵۱۵۰۰۴۰۳۹۶۶۲۶۷۶۳۲۲۹۰۸۱۸
۲۱۸۸۱۷۵۰۴۶۹۱۱۲۶۸۷۸۸۷۳۳۳۹۱۴۹
۲۵۰۰۲۰۰۰۵۳۶۱۲۸۷۵۹۰۱۱۱۳۸۷۴۸۴
۲۸۱۲۲۲۵۰۶۰۱۱۴۴۲۴۱۰۰۹۷۱#VALUE!

نیرو آفرینان پاسارگاد، فروش و خدمات دیزل ژنراتور