10-44 کاوا

نمایش یک نتیجه

توان - کاوا15
مدل موتورPerkins 403A-15G

توان - کاوا22
مدل موتورPerkins 404A-22G1

توان - کاوا27
مدل موتورCummins X2.5 G2

5.00 از 5

توان - کاوا33
مدل موتورPerkins 1103A-33G

توان - کاوا37
مدل موتورCummins X3.3-G1

توان خروجی - کاوا44
مدل موتورPerkins 1103A - 33TG1

توان - کاوا44
مدل موتورS3.8 G4